Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti

Hrvatska Kristalografska Zajednica

******

Croatian Academy of Sciences and Arts

Croatian Crystallographic Association


 

Novosti


ECM29

Rovinj 2015


Rječnik kristalografije


Suvremena kristalografija u Hrvatskoj


O nama


Povijest


Crystallography in Croatia


Predsjednik HKZ


Odbor HKZ


Skupština


Pravila HKZ


Članstvo


Održani skupovi


HKZ u medijima


Hrvatska Udruga Kristalografa


Posjetitelj br..

free html visitor counters
od 1.12.2010.
hit counter

Pravila HKZ prihvaćena na sjednici Predsjedništva HAZU održanoj 28. siječnja 2015.


P R A V I L A  

ZNANSTVENOG VIJEĆA ZA KRISTALOGRAFIJU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI - HRVATSKE KRISTALOGRAFSKE ZAJEDNICE


I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.


Utemeljiteljica Znanstvenog vijeća za kristalografiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - Hrvatske kristalografske zajednice (dalje: HKZ) je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (dalje: HAZU). Osnovana je na prijedlog Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU. Sjedište HKZ je u Zagrebu.


Članak 2.

Zadaća HKZ je unaprijeđivanje kristalografije i njene primjene. Na toj zadaći HKZ okuplja kristalografe, ustanove i poduzeća u Republici Hrvatskoj.Članak 3.

Djelatnost HKZ je:

 1. razvijanje suradnje znanstvenika i stručnjaka u području navedenom u čl. 2,

 2. održavanje nacionalnih i međunarodnih sastanaka, savjetovanja i drugih skupova,

 3. izdavanje publikacija iz područja svoje djelatnosti,

 4. davanje stručnog mišljenja,

 5. suradnja s akademijama, sveučilištima i drugim znanstvenim ustanovama, znanstvenim i stručnim
  društvima u zemlji i inozemstvu.
   

Članak 4.

HKZ je učlanjena u Međunarodnu uniju za kristalografiju (International Union of Crystallography, IUCr) i Europsku kristalografsku zajednicu (European Crystallographic Association, ECA) preko HAZU, koja time preuzima obveze koje iz tog članstva proizlaze.
 


II. ČLANSTVO U HKZ


Članak 5.

Članovi/članice HKZ jesu:

 1. stručnjaci/stručnjakinje s aktivnim interesom za kristalografiju i njenu primjenu,

 2. ustanove i poduzeća čija djelatnost uključuje kristalografiju ili njenu primjenu u istraživanju i proizvodnji,

 3. druge ustanove i poduzeća koja žele poduprijeti HKZ i njenu djelatnost.

O primanju u članstvo odlučuje Odbor HKZ. Članovi/članice HKZ plaćaju članarinu. Visinu članarine određuje Skupština HKZ.

Članak 6.

Članstvo u HKZ prestaje:

 1. istupanjem iz članstva,

 2. odlukom Skupštine HKZ zbog djela koje nije u skladu s onovnim načelima ovih Pravila i djelatnosti HKZ,

 3. trogodišnjim neplaćanjem članarine.

Da bi se moglo ustanoviti djelo, koje izaziva odluku pod (b), Skupština HKZ bira posebno povjerenstvo.

 


III. TIJELA HKZ


A. Skupština HKZ

Članak 7.

Skupština HKZ je najviše tijelo HKZ. Skupštinu HKZ čine svi članovi/sve članice HKZ i predstavnici ustanova i poduzeća učlanjenih u HKZ.

Članak 8.

Skupština HKZ obavlja ove poslove:

 1. donosi Pravila HKZ,

 2. bira predsjednika/predsjednicu i članove/članice Odbora HKZ,

 3. utvrđuje opće smjernice djelatnosti HKZ i razmatra pitanja iz svog djelokruga,

 4. razmatra i prima izvještaje Odbora HKZ,

 5. utvrđuje financijski plan HKZ i prihvaća financijski izvještaj Odbora HKZ,

 6. ostale poslove prema pravilima HKZ.

Članak 9.

Skupštine HKZ su redovne i izvanredne. Redovna Skupština održava se jednom godišnje. Izvanredna Skupština održava se na prijedlog Odbora HKZ ili na zahtjev jedne trećine članova HKZ. O održavanju Skupštine Odbor obavještava članove HKZ najmanje četrnaest dana prije njena održavanja. Ako do određenog vremena za početak Skupštine ne bude prisutno više od polovice članova HKZ, Skupština će započeti radom petnaest minuta kasnije, ako je prisutna najmanje jedna četvrtina svih članova HKZ. Skupština donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova. Skupština sama odlučuje o načinu glasovanja.

B. Odbor HKZ

Članak 10.

Odbor HKZ je izvršno tijelo Skupštine, te u vremenu između zasjedanja Skupštine i rukovodeće tijelo HKZ. Odbor predstavlja HAZU u Međunarodnoj uniji za kristalografiju (IUCr) i u Europskoj kristalografskoj zajednici (ECA).

 1. Odbor se sastoji od devet članova/članica i to: 1 predsjednik/ca, 1 dopredsjednik/ca, 1 tajnik/ca, te 6 članova/članica.

 2. Odbor se konstituira na prvoj sjednici poslije izbora, na način kako to sam odredi.

 3. Odbor se bira svake četvrte godine.

Članak 11.

Odbor HKZ vrši sljedeće poslove:

 1. provodi odluke Skupštine HKZ,

 2. rješava molbe za primanje u članstvo HKZ,

 3. saziva redovne i izvanredne Skupštine HKZ, određuje mjesto i vrijeme, te predlaže dnevni red Skupštine,

 4. priprema materijal potreban za donošenje odluka Skupštine,

 5. odlučuje o upotrebi financijskih sredstava HKZ u okviru financijskog plana,

 6. pregledava povremene i godišnje izvještaje o financijskom poslovanju HKZ,

 7. sastavlja godišnji financijski plan HKZ i predlaže ga Skupštini HKZ,

 8. bira povjerenstva za određene zadatke, razmatra i prihvaća njihove izvještaje,

 9. održava veze s Međunarodnom unijom za kristalografiju i Europskom kristalografskom zajednicom,

 10. održava veze sa znanstvenim ustanovama, sveučilištima i visokim školama, znanstvenim i stručnim društvima, te stručnjacima u zemlji i inozemstvu,

 11. putem Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti izvještava o svome radu Upravu i Predsjedništvo HAZU.

Članak 12.

Odbor rješava i donosi odluke na sjednicama. Sjednica Odbora može se održati ako je nazočno više od polovice članova/članica Odbora. Odbor donosi punovažne odluke natpolovičnom većinom svih članova/članica Odbora. O načinu glasovanja odlučuje Odbor na svojoj sjednici. Odbor HKZ može u izuzetno hitnim slučajevima, u vremenu između zasjedanja Skupštine, raspravljati i rješavati o svakom predmetu iz okvira djelatnosti HKZ, izuzev o izmjeni Pravila HKZ i izboru članova Odbora. O odlukama donesenim u takvim slučajevima Odbor će posebno izvjestiti Skupštinu na narednom zasjedanju.

Članak 13.

Članovi/članice Odbora vrše sljedeće funkcije:
Predsjednik/predsjednica predstavlja HKZ pred Predsjedništvom, Upravom i Razredom za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU, te pred drugim ustanovama, udrugama i poduzećima, te predsjedava zasjedanjima Skupštine i Odbora HKZ. Predsjednik/predsjednica je u pravilu predstavnik/ca HKZ na zasjedanjima Međunarodne unije za kristalografiju i Europske kristalografske zajednice. Njegova/njezinu zamjenika/cu u toj funkciji određuje Odbor. Predsjednik/predsjednica je odgovoran/na za izvršenje financijskog plana HKZ. Predsjednika/predsjednicu u slučaju odsustva ili spriječenosti zamjenjuje dopredsjednik/dopredsjednica. Tajnik/tajnica HKZ brine se za izvršavanje odluka Odbora i vodi administrativne poslove i prepisku Odbora.

 

C. Povjerenstva

Članak 14.


Za rješavanje određenih zadaća HKZ, Odbor bira povjerenstva za pojedine djelatnosti. Povjerenstvo može imati i ulogu redakcije prigodne edicije koju izdaje HKZ.

Članak 15.

Predsjednik/ca povjerenstva je u pravilu član/ica Odbora, a članovi/članice povjerenstva su ujedno članovi/članice HKZ. Povjerenstvo broji najmanje tri člana/članice. Predsjednik/ca povjerenstva podnosi Odboru HKZ izvještaj o svome radu i to u vremenu koje Odbor odredi, ali ne kasnije od roka određenog za izvještaj Odbora Skupštini HKZ. Predsjednik/ca povjerenstva u pravilu preuzima administrativne poslove i prepisku u vezi sa zadaćom povjerenstva.


IV. FINANCIJSKA SREDSTVA HKZ


Članak 16.

Sredstva kojima raspolaže HKZ sastoje se od članarine i drugih vlastitih prihoda, od dotacija društvenih fondova i dobrovoljnih doprinosa ustanova, poduzeća i pojedinaca. Članarinu za članstvo HKZ u Međunarodnoj uniji za kristalografiju (International Union of Crystallography) i Europskoj kristalografskoj zajednici (European Crystallographic Association) podmiruje se iz sredstava HKZ, koja se vode pri Financijsko-ekonomskom odjelu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.


V. ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 17.

Odluku o izmjenama i dopunama ovih Pravila donosi Skupština HKZ.

Članak 18.

Ova Pravila stupaju na snagu s danom kada ih razmotri i potvrdi Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.


Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti

Akademik Andrej Dujella, tajnik

Znanstveno vijeće za kristalografiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - Hrvatska kristalografska zajednica

Akademik Stanko Popović

29. siječnja 2015.


Uredništvo mrežnih stranica HKZ: Ana Šantić i Aleksandar Višnjevac

Stranice su osvježene 22.09.2014 13:52